Nahoru
Předchozí
stránka

Úvěr a leasing na nákladní auto

Financování nákladní auto

nakladakNaše leasingová společnost poskytuje na nákladní automobily financování jak formou leasingu tak formou půjčky resp. úvěru na jeho nákup.


Jsme připraveni Vám financovat nejen nákladní automobily, ale i tahače, přívěsy a návěsy, až do 15 let stáří.  Ve výjimečných případech formou individuálního schválení můžeme poskytnout půjčku na nákup i staršího automobilu.

Vozidla, která formou leasingu nebo úvěru financujeme musí mít minimálně měsíc pod datu podpisu leasingové či úvěrové smlouvy platnou technickou kontrolu.

Neposkytujeme leasing či úvěr na automobily, které jsou po totální havárii nebo mají úředně přidělené číslo karoserie.


Postup schválení smlouvy na poskytnutí leasingu či půjčky i vlastní uzavření smlouvy je jednoduché a v obvyklých případech lze vše vyřešit do 48 hodin.

ON-LINE žádost

 

Podmínky pro financování úvěru / leasingu na nákladní auto

Podmínky leasingu / úvěru nákladních automobilů v číslech:

 • Maximální stáří automobilu: 15 let
 • Minimální počáteční platba hrazená klientem: 10% z ceny auta
 • Maximální počáteční platba hrazená klientem: 70% z ceny auta
 • Minimální doba splácení půjčky či leasingu: 24 měsíců
 • Maximální doba splácení půjčky či leasingu: 60měsíců
 • Splatnost první pravidelné splátky: 7 dnů od data podpisu smlouvy
 • Minimální financovaná částka: 10.000,- Kč
 • Platnost technické kontroly: min. měsíc po uzavření smlouvy

Financování je poskytováno pouze podnikatelům - fyzickým osobám a právnickým osobám.

Průběh poskytnutí úvěru / leasingu na osobní auto

Schválení možnosti poskytnout půjčku, resp. leasing (klient předkládá doklady potřebné k posouzení obchodního případu a podklady o financovaném autu)
Uzavření leasingové smlouvy, resp. smlouvy o půjčce na nákup automobilu
Uzavření kupní smlouvy s původním majitelem (dodavatelem) automobilu
V 90% případů následuje ihned výplata půjčky dodavateli automobilu, ve výjimečných případech je součástí schválení požadavek leasingové společnosti na prověření původu vozidla v zahraničí před jeho profinancováním.
Klient nám pravidelně hradí měsíční splátky.

Využijte možnosti předschválení možnosti poskytnutí půjčky či leasingu on-line.
Formulář on-line žádosti ZDE.

 

Podklady pro financování úvěru / leasingu nákladního auta

formPodklady potřebné pro schválení žádosti o financování nákupu vozidla:

Podklady od podnikatele při finanční angažovanosti do 250.000,- Kč

Fyzická osoba – podnikatel

 • živnostenský list (koncesní listina, osvědčení samost. hosp. zemědělce, registrace nestát. zdravot. zařízení)
 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz

Právnická osoba

 • výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina, apod.
 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz

Rozšířené podklady od podnikatele při finanční angažovanosti nad 250.000,- Kč

Fyzická osoba – podnikatel , Právnická osoba

 • živnostenský list (koncesní listina, osvědčení samost. hosp. zemědělce, registrace nestát. zdravot. zařízení), výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina, apod.
 • osvědčení o DIČ
 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz
 • poslední přiznání k dani z příjmů (vč. příloh a dokladu o zaplacení)
 • poslední přiznání k DPH (vč. dokladu o zaplacení)
 • výpis z účtu za poslední 3 měsíce

 

On-line žádost o předschválení úvěru / leasingu na nákladní auto

Poučení a souhlas zájemce o leasing (úvěr na nákup) vozidla se zpracováním osobních údajů podle Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“)

Zájemce tímto, v souladu s GDPR prohlašuje, že byl ze strany společnosti VLTAVÍN leas, a.s., se sídlem Praha 6, Milady Horákové 121, PSČ: 160 00, IČ: 61 05 77 38, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3840, řádně poučen o svých právech, vyplývajících ze nařízení GDPR a uděluje společnosti VLTAVÍN leas, a.s., jejich smluvním partnerům a též dalším právním subjektům z podnikatelské skupiny "VLTAVÍN" (dále společně jen jako „oprávněné subjekty “) výslovný souhlas ve smyslu nařízení „GDPR“ čl. 6, odst. 1, písm. a) k tomu, aby uvedené osobní údaje týkající se zájemce:

 • zpracovávaly oprávněné subjekty za účelem využití těchto údajů v rámci své podnikatelské činnosti, a aby tyto údaje byly zpracovávány v informačních systémech provozovaných oprávněnými subjekty za účelem výkonu předmětu podnikání oprávněných subjektů;
 • zpracovávaly oprávněné subjekty v rozsahu manuálního i automatizovaného zpracování nebo i jinými prostředí, a to zejména v informačních systémech provozovaných oprávněnými subjekty nebo v informačních systémech provozovaných smluvními partnery oprávněných subjektů při plnění práv a povinností smluvních partnerů oprávněných subjektů, které souvisejí s právními vztahy mezi oprávněnými subjekty a zájemcem;
 • zpracovávaly oprávněné subjekty též prostřednictvím Internetu nebo jiných informačních kanálů, prostředků a nosičů, umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.

Tyto souhlasy uděluje zájemce na dobu jednoho měsíce, která začíná běžet ode dne udělení tohoto písemného souhlasu. Tato doba se při uzavření jakéhokoli smluvního vztahu mezi zájemcem a jakýmkoli z oprávněných subjektů prodlužuje o dobu dalších deseti let.

Výše uvedené souhlasy udělené zájemcem je zájemce oprávněn odvolat pouze písemně, prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla oprávněného subjektu, vůči kterému hodlá zájemce udělené souhlasy odvolat. Zájemce bere na vědomí, že písemné odvolání výše uvedených souhlasů učiněné ve vztahu k jakémukoli z oprávněných subjektů, opravňuje každý z oprávněných subjektů k odstoupení od smluvních vztahů se zájemcem.

Další informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné v dokumentu „Ochrana osobních údajů“ na této adrese:Informace o ochraně osobních údajů