Nahoru
Předchozí
stránka

Úvěr a leasing na auto z dovozu

Úvěr / leasing na auto z dovozu

Naše leasingová společnost poskytuje také leasing či půjčky na automobily z dovozu a to jak z Německa, tak z celé EU.

Jako jedna z mála společností umíme poskytnout financování na automobil, který aktuálně stojí u prodejce v Německu (resp. EU).

ON-LINE žádost

Zajišťujeme komplexní službu včetně zajištění přepravy vozidla a vyřízení veškeré dokumentace.


Podmínky financování se neliší od podmínek běžných při poskytnutí leasingu nebo úvěru na automobil vybraný v České republice.

Jsme připraveni Vám financovat osobní automobily, až do deseti let stáří.  Ve výjimečných případech formou individuálního schválení můžeme poskytnout půjčku na nákup i staršího automobilu.


Postup schválení smlouvy na poskytnutí leasingu či půjčky i vlastní uzavření smlouvy je jednoduché a ve většině případů klientovi dostačují k předložení dokumenty, které má běžně při sobě.

V obvyklých případech je vše včetně zajištění dovozu automobilu ze zahraničí vyřízeno během jednoho týdne.

 

Podmínky pro financování úvěru / leasingu na auto z dovozu

Podmínky leasingu / úvěru osobních automobilů v číslech:

 • Maximální stáří automobilu: 10 let
 • Minimální počáteční platba hrazená klientem: 10% z ceny auta
 • Maximální počáteční platba hrazená klientem: 70% z ceny auta
 • Minimální doba splácení půjčky či leasingu: 24 měsíců
 • Maximální doba splácení půjčky či leasingu: 60měsíců
 • Splatnost první pravidelné splátky: 7 dnů od data podpisu smlouvy
 • Minimální financovaná částka: 10.000,- Kč
 • Platnost technické kontroly: min. měsíc po uzavření smlouvy

Financování je poskytováno pouze podnikatelům - fyzickým osobám a právnickým osobám.

Průběh poskytnutí úvěru / leasingu na osobní auto

Schválení možnosti poskytnout půjčku, resp. leasing (klient předkládá doklady potřebné k posouzení obchodního případu)
Kontaktování naší partnerské společnosti, která zajišťuje kontakt s dodavatelem vozidla v zahraničí.
Uzavření leasingové smlouvy, resp. smlouvy o půjčce na nákup automobilu.
Zajištění úhrady automobilu v zahraničí, jeho dovozu do České republiky a zajištění českého technického průkazu.
Předání automobilu zákazníkovi.
Klient nám pravidelně hradí měsíční splátky.

Využijte možnosti předschválení možnosti poskytnutí půjčky či leasingu on-line.
Formulář on-line žádosti ZDE.

 

Podklady pro financování úvěru / leasingu na auto z dovozu

formPodklady potřebné pro schválení žádosti o financování nákupu vozidla:

Podklady od podnikatele při finanční angažovanosti do 250.000,- Kč

Fyzická osoba – podnikatel

 • živnostenský list (koncesní listina, osvědčení samost. hosp. zemědělce, registrace nestát. zdravot. zařízení)
 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz

Právnická osoba

 • výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina, apod.
 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz

Rozšířené podklady od podnikatele při finanční angažovanosti nad 250.000,- Kč

Fyzická osoba – podnikatel , Právnická osoba

 • živnostenský list (koncesní listina, osvědčení samost. hosp. zemědělce, registrace nestát. zdravot. zařízení), výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina, apod.
 • osvědčení o DIČ
 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz
 • poslední přiznání k dani z příjmů (vč. příloh a dokladu o zaplacení)
 • poslední přiznání k DPH (vč. dokladu o zaplacení)
 • výpis z účtu za poslední 3 měsíce

 

On-line žádost o předschválení úvěru / leasingu na auto z dovozu

Poučení a souhlas zájemce o leasing (úvěr na nákup) vozidla se zpracováním osobních údajů podle Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“)

Zájemce tímto, v souladu s GDPR prohlašuje, že byl ze strany společnosti VLTAVÍN leas, a.s., se sídlem Praha 6, Milady Horákové 121, PSČ: 160 00, IČ: 61 05 77 38, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3840, řádně poučen o svých právech, vyplývajících ze nařízení GDPR a uděluje společnosti VLTAVÍN leas, a.s., jejich smluvním partnerům a též dalším právním subjektům z podnikatelské skupiny "VLTAVÍN" (dále společně jen jako „oprávněné subjekty “) výslovný souhlas ve smyslu nařízení „GDPR“ čl. 6, odst. 1, písm. a) k tomu, aby uvedené osobní údaje týkající se zájemce:

 • zpracovávaly oprávněné subjekty za účelem využití těchto údajů v rámci své podnikatelské činnosti, a aby tyto údaje byly zpracovávány v informačních systémech provozovaných oprávněnými subjekty za účelem výkonu předmětu podnikání oprávněných subjektů;
 • zpracovávaly oprávněné subjekty v rozsahu manuálního i automatizovaného zpracování nebo i jinými prostředí, a to zejména v informačních systémech provozovaných oprávněnými subjekty nebo v informačních systémech provozovaných smluvními partnery oprávněných subjektů při plnění práv a povinností smluvních partnerů oprávněných subjektů, které souvisejí s právními vztahy mezi oprávněnými subjekty a zájemcem;
 • zpracovávaly oprávněné subjekty též prostřednictvím Internetu nebo jiných informačních kanálů, prostředků a nosičů, umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.

Tyto souhlasy uděluje zájemce na dobu jednoho měsíce, která začíná běžet ode dne udělení tohoto písemného souhlasu. Tato doba se při uzavření jakéhokoli smluvního vztahu mezi zájemcem a jakýmkoli z oprávněných subjektů prodlužuje o dobu dalších deseti let.

Výše uvedené souhlasy udělené zájemcem je zájemce oprávněn odvolat pouze písemně, prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla oprávněného subjektu, vůči kterému hodlá zájemce udělené souhlasy odvolat. Zájemce bere na vědomí, že písemné odvolání výše uvedených souhlasů učiněné ve vztahu k jakémukoli z oprávněných subjektů, opravňuje každý z oprávněných subjektů k odstoupení od smluvních vztahů se zájemcem.

Další informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné v dokumentu „Ochrana osobních údajů“ na této adrese:Informace o ochraně osobních údajů